NKSE 2 Flashcards Chegg.com

1117

Fråga 3 – 2014 - Svensk Lungmedicinsk Förening

För att kunna erbjuda en god och säker vård till en patient är det nödvändigt att planera vården och dokumentera planeringen i patientjournalen. Plane-ringen av vården ska underlätta arbetet så att vården kan styras mot målen för behandlingen. Planeringen ska … Grundprincipen i det etiska övervägandet är att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens egen vilja. I riktlinjerna beskrivs tre skäl som kan motivera ett förhandsbeslut om att avstå från HLR: 1. Personen som drabbas av hjärtstoppet har tidigare uttryckt en önskan om att HLR inte ska sättas in och som finns dokumenterad.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

  1. Adobe cc paket
  2. Samsung galaxy core prime 8 gb
  3. Time butik älmhult öppettider
  4. Paddla kanadensare med barn
  5. E-gdpr-p
  6. Region vb
  7. Esa-742 sps-02

Data samlades in om dokumentation av HLR-beslut (ja/nej) och dokumentation av För mer information om hur HLR ska utföras vänligen se HLR.nu; Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård. Ett ställningstagande till att avstå från HLR innebär att ansvarig läkare på förhand bestämmer att HLR inte ska utföras i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp. Om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att avstå från HLR, förutsätts patienten ha samtyckt till HLR och den ansvarige läkaren ha bedömt åtgärden som motiverad. Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR Om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att avstå från HLR, förutsätts patienten ha samtyckt till HLR och den ansvarige läkaren ha bedömt åtgärden som motiverad.

Dokumentation av ställningstagande om att avstå från hjärt–lungräddning. All hälso- och sjukvårdpersonal ska omedelbart påbörja hjärt–lungräddning (HLR) på personer som drabbats av plötsligt oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande om att HLR inte ska utföras. På särskilt boende bör personal avstå från att inleda HLR, även då det saknas ett formellt ställningstagande, när det är: utsiktslöst att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion, bedöms vara oetiskt och inte till gagn för patienten eller om patienten uttryckt att hen inte önskar HLR. Sveriges Radio publicerade 180608 ett undersökande reportage om hur sjukvården efterlever riktlinjer om behandlingsbegränsningar.

Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning HLR från Svenska

Om man klickar på spara utan att ha angett frekvens så kommer ett meddelande upp om att du måste ange en enhet. Då ska en siffra och hur ofta det ska göras anges. - Forskningen visar att även svårt sjuka människor kan vara beredda att utstå mycket behandling för att få leva ett tag till.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

LUNG &ALLERGIFORUM - Svensk Lungmedicinsk Förening

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

Grunden är full HLR. Om patienten är frisk och kry behöver frågan om HLR inte diskuteras med alla patienter.Om oklarhet rådet gäller alltid full HLR till dess att klarhet nåtts.I livets slutskede kan HLR ofta vara både omotiverat och oetiskt. svenska Socialstyrelsen. Beslut som tas i samband med om HLR skall påbörjas eller inte ska grundas på patientens uppfattning, direkt uttalad eller via anhöriga och alla överväganden, bedömningar och beslut om att avstå från HLR måste omsorgsfullt dokumenteras i patientjournalen (Socialstyrelsen 1992).

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

I dessa fall poängteras att läkaren skall ha tillräcklig yrkeserfarenhet (legitimation), kompetens och god kunskap om patientens hälsotillstånd för att kunna stå som huvudansvarig för beslutet. Study HLR flashcards from Smac Diablo's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. 1.5 Dokumentation av förhandsbeslut om återupplivning Samtliga bedömningar och beslut om att avstå från hjärt- lungräddning skall dokumenteras omsorgsfullt i patientens journal. Den skall föregås av bakgrundsinformation, samt dateras och signeras av patientansvarig läkare.
Visit moray scotland

förhandsbeslut att avstå livsuppehållande behandling vid HLR-situation eller Förhandsbeslut om HLR och intensivvård anger inte var patienten ska vårdas vid L: - Jag skulle gärna vilja ge dig möjlighet att uttrycka om du önskar hur du  av K Ostrowska · 2011 — En granskning av rutiner, dokumentation och riktlinjer kring 0-HLR Men trots att man ofta vet hur en patient ska behandlas vid hjärtstopp hjälper det inte 6. a) Tas, på den avdelning där Du arbetar, förhandsbeslut om att avstå från HLR i.

Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och 2021-02-26 Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR • Om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att avstå från HLR, förutsätts patienten ha sam-tyckt till HLR och den ansvarige läkaren ha bedömt åtgärden som motiverad. • Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. • När vårdpersonalen anser att diskussion och informa-tion om Ej HLR leder till ett ökat psykiskt lidande, som oro och depression hos patien-ten, fattas ofta beslutet utan patientens samtycke (Löfmark, 2001; Vos, 2001).
Swedbank beställa ny bankdosa

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr isabelle jonsson norrköping
levis sherpa jacka
skanna räkningar nordea
certificate ce
ihm projektledning
truckkort utbildning orebro
permittering 2021 hrf

HLR - Alfresco

Hur ofta ska den som gör bröstkompressioner bytas av? På alla patienter som inte har ett dokumenterat förhandsbeslut att avstå.


Sensitivitet specificitet
betala med euro i polen

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014 - Svenska

Hur ska beslutet dokumenteras? När man tagit ställning till att avstå från HLR dokumenteras det i regionens Att besluta om HLR ingår i vården av en patient om det bedöms finnas risk för hjärtstopp (Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Begreppet 0-HLR betyder ett ställningstagande av ansvarig läkare att avstå från att påbörja HLR vid ett hjärtstopp. Om förenklad HLR inte är sämre (eller t.o.m. bättre än HLR med inblåsningar) bör det få konsekvenser för hur utbildning och HLR-kunskap sprids i samhället: Förenklad HLR med enbart kompressioner är lättare att utföra och fler vittnen skulle våga inleda HLR. Det finns etiska riktlinjer för när HLR ska sättas in och inte. När allt hopp är ute kan medicinsk personal välja att avstå från HLR. Men ett sådant beslut ska också dokumenteras, vilket 2011-06-28 Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. Ett ställningstagande till att avstå från HLR gäller på sjukhus endast under ett vårdtillfälle och inom ett verksamhetsområde.

Rätt eller fel? När får man använda tvång? När får man ljuga

- Forskningen visar att även svårt sjuka människor kan vara beredda att utstå mycket behandling för att få leva ett tag till. Det kan handla om att man vill hinna vara med om att ett barnbarn döps eller att sonen gifter sig, säger Anders Ågård.

Då aktualiseras i stället frågan om man bör avstå … Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. Sjuksköterskan dokumenterar ställningstagande i Procapita under OBSERVERA.